FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN
KOD FÖR BOLAGSSTYRNING


Svensk kod för bolagsstyrning tillkom som ett led i självregleringen inom det svenska näringslivet - Läs mer hos Bolagsstyrningskollegiet.  Den nuvarande koden gäller alla bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad.

Koden har i första hand sin betydelse för företag med stor ägarspridning.  Regering eller riksdag har inte heller tagit ställning för att programföretagen skall tillämpa koden.  Dock framhölls det i den proposition om public service-verksamheten som var avsedd att gälla för tillståndsperioden 2007-2012 (prop. 2005/06:112 s. 81)  att programföretagen, förutom att följa gällande redovisningslagstiftning och god redovisningssed, skall vara föredömen när det gäller öppenhet och transparens i redovisningen.

Förvaltningsstiftelsen anser att eftersom allmänheten genom sina radio- och TV-avgifter finansierar företagens verksamhet är det viktigt att bolagen styrs på ett sätt som innebär att företagens medel används på ett rationellt sätt och i överensstämmelse med givna förutsättningar.  Av samma skäl är det också viktigt att allmänheten får möjlighet till god insyn i hur företagen styrs.  Enligt stiftelsens mening framstår koden som väl ägnad att tjäna dessa syften.

Samtidigt kan konstateras att ett antal regler i koden inte är tillämpbara för programföretagen eller i vart fall måste vara anpassade till de särskilda förhållanden som råder för företagen, nämligen bland annat att det finns endast en aktieägare och att vissa regler om bolagens styrelser fastställs av regering och riksdag.  Mot denna bakgrund har företrädare för Förvaltningsstiftelsen och för programbolagen utarbetat ett gemensamt förslag till hur Svensk kod för bolagsstyrning skall tillämpas av programföretagen.  Programföretagens styrelser har därefter fattat beslut om tillämpning av koden.

Koden innehåller exempelvis avsnitt om bolagsstämma som kompletterar reglerna i aktiebolagslagen, om styrelsens uppgifter, om styrelseledamots uppdrag, om styrelseordförande, om styrelsens arbetsformer, om utvärdering av styrelse och verkställande direktör, om finansiell rapportering och intern kontroll samt om information om bolagsstyrningen.  Enligt reglerna i sistnämnda avsnitt skall exempelvis en bolagsstyrningsrapport fogas till varje programbolags årsredovisning.

                                               OM STIFTELSEN            STIFTELSENS STYRELSE            KONTAKT            STARTSIDAN