FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN
PROGRAMFÖRETAGEN SVERIGES RADIO, SVT och UR SAMT DE AV PROGRAMFÖRETAGEN HELÄGDA SERVICEBOLAGEN SRF OCH RIKAB.


Programföretagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) svarar i Sverige för radio- och TV-verksamheten i allmänhetens tjänst.  Förvaltningsstiftelsen äger dessa företag och är således moderstiftelse i en koncern.  I denna koncern ingår även servicebolagen Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) samt Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF).  Läs mer här OM STIFTELSEN samt här om PUBLIC SERVICE/RADIO- OCH TV I ALLMÄNHETENS TJÄNST.

Enligt programföretagens bolagsordningar skall företagen främja rundradiosändningar, huvudsakligen till mottagare i Sverige.  Bolagsordningarna innehåller också bestämmelser om bland annat aktiekapital, styrelsens sammansättning och tillsättning samt arbetssätt, revisorer och  bolagsstämma.  Programföretagens bolagsordningar får inte ändras utan regeringens godkännande.

I styrelsen för varje programföretag skall - utöver arbetstagarrepresentanter - finnas nio ledamöter.  Alla dessa utses av Förvaltningsstiftelsen som även fattat ett principbeslut om att den verkställande direktören i varje bolag skall utses till ledamot av styrelsen.  Arbetstagarrepresentanter utses enligt bestämmelser i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Riksdagen anvisar årligen medel till programföretagen från rundiokontot hos Riksgäldskontoret.  Till rundradiokontot förs alla inbetalda radio- och TV-avgifter. 

Inom public service-koncernen verkar totalt mellan 4 000 och 5 000 personer.

På programbolagens hemsidor (klicka nedan på respektive bolagsnamn) finns utförliga redovisningar gällande bolagen, dess historia och dess nuvarande verksamhet, årsredovisningar samt public service-redovisningar. Här kan Du även läsa mer om respektive bolags styrelseledamöter som är utsedda av Förvaltningsstiftelsen på senaste årsstämman.Sveriges Radio AB - Sveriges Radio - sänder FM-radio i de fyra rikstäckande kanalerna P1, P2, P3 och P4. I P4 sänds också lokala program över 25 områden. Ett omfattande kompletterande utbud distribueras även över bolagets webbplats.


Styrelseodförande:
John Brattmyhr, chef för Skansen

Övriga ledamöter:
Se Sveriges Radios webbplats eller klicka här.

Styrelseledamöter och suppleanter  utsedda av arbetstagarorganisationer:
Se Sveriges Radios webbplats.

Styrelsesekreterare:
Kerstin Bröms Lumpus, chefsjurist Sveriges Radio


Sveriges Television AB - SVT - sänder i kanalerna SVT1, SVT2, SVTB, SVT24, SVT World samt i den med UR samägda Kunskapskanalen. Andra publiceringsformer är bolagets webbplats med SVT Play, särskilda HD-sändningar i SVTHD och text-tv.

Styrelseordförande:
Anna-Carin Celsing, civilekonom och konsult

Övriga ledamöter:
Se SVT:s webbplats eller klicka här.

Styrelseledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationer:
Se SVT:s webbplats.

Styrelsesekreterare:
Henrik Grinbaum, chefsjurist SVT
Sveriges Utbildningsradio AB - UR - sänder FM-radio i SR:s rikstäckande kanaler och tv-program i SVT:s kanaler samt 50% av utbudet i den med SVT samägda Kunskapskanalen. UR:s program finns också till utlåning på mediecentraler. Andra publiceringsplattformer är bolagets webbplats med UR Play och särskilda lösenordsskyddade nätverk för den organiserade utbildningen.


Styrelseordförande:
Lisa Lindström, vd för Doberman AB


Övriga ledamöter:
Se UR:s webbplats eller klicka här.


Styrelseledamöter och suppleanter utsedda av arbetstagarorganisationer:
Se UR:s webbplats.

Styrelsesekreterare:
Lena Strand, bolagsjurist UR


Programföretagen Sveriges Radio, SVT och UR äger gemensamt bolagen Radiotjänst i Kiruna AB (RIKAB) och Sveriges Radio Förvaltnings AB (SRF).

RIKAB ansvarar för uppbörden av radio- och TV-avgifter samt avgiftskontroll.

SRF ansvarar för att tillhandahålla gemensamma service- och stödfunktioner till programbolagen inom vissa områden.  SRF äger också en stor del av de fastigheter i vilka Sveriges Radio, SVT och UR bedriver sin program-verksamhet (bland annat radio- och tv-husen på Gärdet i Stockholm).

OM STIFTELSEN            STIFTELSENS STYRELSE            KONTAKT            STARTSIDAN