FÖRVALTNINGSSTIFTELSEN
ÅRSSTÄMMOR 2010

 

Årsstämmor i programföretagen Sveriges Radio AB (SR), Sveriges Television AB (SVT) och Sveriges Utbildningsradio AB (UR) hölls den 26 mars 2010.

 

Ägaren av bolagen, Förvaltningsstiftelsen, företräddes av styrelseordföranden Sven-Christer Nilsson.  Även vice ordföranden i styrelsen, Åke Gustavsson, och kanslichefen Lennart Persson deltog i årsstämmorna.

 

Styrelseledamöterna och verkställande direktörerna i de tre programföretagen beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2009. 

 

Årsstämmorna beslöt utse styrelseledamöter i programföretagens styrelser under det kommande året enligt följande:


 

 

Styrelsen i Sveriges Radio AB

 

Ordförande

Agneta Dreber, vd Livsmedelsföretagen (nyval)

 

Övriga ledamöter

Tommy Adamsson, vd Adamssonsgruppen AB (omval)

Fredrik Ahlkvist, projektledare inom Handikappförbundens Samarbetsorgan (nyval)

Minoo Akhtarzand, generaldirektör i Banverket (omval)

John Brattmyhr, chef för Skansen (omval)

Birgitta Johansson-Hedberg, psykolog, direktör (omval)

Mariette Manktelow, fil. dr, projektledare vid Uppsala Universitet (nyval)

Soraya Post, lärare vid Romska folkhögskolan i Göteborg (tidigare suppleant)

 

Den nya ordföranden Agneta Dreber, Stockholm, är sedan år 2002 verkställande direktör för Livsmedelsföretagen och var dessförinnan under åren 1992-1999 generaldirektör för Folkhälsoinstitutet. Hon var vidare förvaltningschef i Stockholms läns landsting 1999-2002 och borgarråd i Stockholm 1988-1991 med särskilt ansvar för bl. a. informationsfrågor. Agneta Dreber är ledamot av Pressens Opinionsnämnd. Hon är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har en fil. kand från Stockholms universitet i ryska och engelska.

Den nye styrelseledamoten Fredrik Ahlkvist, Romakloster och Vallentuna, är projektledare inom Handikappförbundens Samarbetsorgan. Han har under lång tid arbetat med frågor rörande tillgänglighet för funktionshindrade hos företag, kommuner och myndigheter. Fredrik arbetar också som artist och musiklärare och med musikproduktion i egen studio.

Den nya styrelseledamoten Mariette Manktelow, Uppsala, är fil. dr. i systematisk botanik vid Uppsala universitet med särskild inriktning på afrikansk flora. Mariette är även expert på Linnés liv och vetenskap och var projektkoordinator för Linnéjubiléet i Uppsala 2006-2007. För närvarande leder hon ett projekt vid Uppsala universitet där biologisk forskning presenteras genom konst och teater. Hon arbetar även som projektledare vid länsstyrelsen i Uppsala län för Sveriges världsarvsnominering ”The Rise of Systematic Biology”, en nominering som berör tolv platser i åtta länder. Mariette har arbetat intensivt med att förmedla forskningsresultat till samhället utanför universiteten. Hon är ledamot av The Linnean Society of London.

 

 

Styrelsen i Sveriges Television AB

 

Ordförande

Lars Engqvist, landshövding (omval, tidigare av regeringen utsedd ordförande)

 

Övriga ledamöter

Kerstin Alnebratt, fil. dr, föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning (nyval)

Maria Arnholm, vd Springtime AB (omval)

Astrid Assefa, skådespelare (nyval)

Lars Burman, professor vid Uppsala universitet (tidigare suppleant)

Anna-Karin Celsing, civilekonom, konsult (tidigare av regeringen utsedd suppleant)

Magnus Henreksson, vd Institutet för Näringslivsforskning (omval)

Göran Johnsson, f.d. förbundsordförande IF Metall (omval)

 

Den nya styrelseledamoten Kerstin Alnebratt, Göteborg, disputerade 2009 på en avhandling om forskningspolitik och tillträdde samma år som föreståndare för Nationella sekretariatet för genusforskning. Hon var verksam i Göteborgs kommunstyrelse 1994-2002, bl. a. som kulturkommunalråd. Åren 2002-2006 var Kerstin ordförande i Göteborgs stadsteater, och hon har även varit ledamot av Stiftelsen Framtidens Kultur samt Film i Väst och Göteborgs filmfestival.

Den nya styrelseledamoten Astrid Assefa, Stockholm, är skådespelerska. Hon var åren 2002-2009 chef för Dalateatern och arbetar nu med konsultuppdrag bl. a. inom kultur och utbildning. Hon är också frilansare särskilt inom regi och dramaturgi. Åren 2004-2006 var hon regeringens särskilda utredare i Orkester-utredningen. Astrid har examen från Scenskolan i Göteborg, skådespelarlinjen, och har studerat film-, litteratur- och teatervetenskap vid Stockholms och Uppsala universitet. Hon är ordförande i Dramatiska institutet.

 

Styrelsen i Sveriges Utbildningsradio AB

 

Ordförande

Lars Leijonborg, f.d. utbildningsminister (nyval)

 

Övriga ledamöter

Lena Engelmark Embertsén, vd för Tom Tits Experiment AB i Södertälje (omval)

Per Eriksson, rektor för Lunds universitet (nyval)

Elisabeth Fridsäll-Emilsson, utvecklingschef/1:e skolbibliotekarie i Jönköping (tidigare suppleant)

Marita Hellberg, personaldirektör i Ericsson AB (omval)*

Leif Linde, direktör i förbundskansliet KF (omval)

Oscar Pripp, docent vid Uppsala universitet (tidigare av regeringen utsedd suppleant)

Catharina Rosencrantz, civilekonom, gymnasieadjunkt i Linköping (omval)

 

*Anm.  Sedan Marita Hellberg avsagt sig uppdraget som ledamot, har informationskonsulten

Anna-Britta Åkerlind vid en extra bolagsstämma utsetts att ingå i styrelsen från den 1 juni 2010.

 

Den nye ordföranden Lars Leijonborg, Stockholm, var utbildningsminister 2006-2007 och högskole- och forskningsminister 2007-2009. Åren 1997-2007 var han partiledare för folkpartiet och riksdagsledamot under åren 1978-2009. Lars var även ledamot av Förvaltningsstiftelsens föregångare i mitten av 1990-talet och har under åren arbetat med flera utredningar inom medieområdet. Lars avlade socionomexamen 1974.

Den nye styrelseledamoten Per Eriksson, Malmö, är sedan 2009 rektor för Lunds universitet och var åren 2001-08 generaldirektör och chef för VINNOVA, Verket för innovationssystem. Han är professor vid universitetet och var även åren 1989-2000 Blekinge Tekniska Högskolas förste rektor. Per disputerade i teletransmissionsteori 1981.

 

I samtliga programföretags styrelser ingår även företagets verkställande direktör enligt respektive bolagsordning samt arbetstagarrepresentanter utsedda av arbetstagarorganisationer.

 

I avsnittet om programföretagen finns en fullständig redovisning av styrelsernas nuvarande sammansättning.

 

Vid årsstämmorna fattades även beslut om arvoden till styrelseledamöterna i programföretagen. Till styrelseledamot (med undantag för verkställande direktör och arbetstagarledamot) skall arvodena för helt år vara följande: 95 000 kr (ordförande), 70 000 kr (vice ordförande) och 40 000 kr (övriga ledamöter).  Därutöver skall till andra ledamöter än ordförande och vice ordförande utgå arvode för varje bevistat helt sammanträde med 1 500 kr.

 

 

På programföretagens hemsidor finns protokoll från årsstämmor och årsredovisningar.

 

 

 

sverigesradio.se      svt.se      ur.se

 

                                                                                                                                           ÅTER STARTSIDAN